Návštěvní řád

Nákupem vstupenky a obdržením identifikačního pásku se návštěvník zavazuje k dodržování pravidel stanovených pořadatelem festivalu Fest Les a přidružených akcí, která jsou specifikována tímto Návštěvním řádem festivalu Fest Les.

Pořadatelem festivalu Fest Les je: Střelniční 77/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 07494980.

Návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky při vstupu na festival identifikační pásek na zápěstí, opravňující ke vstupu do areálu. Identifikační pásek na ruce návštěvníka nahrazuje vstupenku.

V průběhu festivalu bude pořizována fotodokumentace a videozáznam sloužící pro účely propagace.

1) NÁVŠTĚVNÍK FESTIVALU JE POVINEN:

Dodržovat aktuální platná epidemiologická opatření.
Dodržovat pravidla a omezení vyplývající z Návštěvního řádu Slezskoostravského hradu, v jehož areálu se festival koná, zejména nevstupovat mimo festivalu vyhrazené prostory, nepoškozovat vybavení hradu a hradního areálu.
Dodržovat pořádek, chovat se v souladu s platnou legislativou ČR a dobrými mravy a žádným způsobem nenarušovat průběh festivalu.
Dodržovat Návštěvní řád festivalu Fest Les, pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy.
Prokázat se při každém vstupu do areálu festivalu identifikačním páskem.

2) PRO NÁVŠTĚVNÍKY FESTIVALU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:

Vnášení vlastních skleněných nádob, plechovek, hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a profesionálních videokamer bez povolení organizátora!
Vnášení vlastních alkoholických nápojů!
Fotografování veškerých vystoupení profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty a zrcadlovkami, pořizování audio a videozáznamu veškerých vystoupení bez pořadatelem přidělené akreditace!
Vstupovat do veřejně nepřístupných prostor festivalu (backstage, prostory pro zvukaře, apod.)!
Vstupu se psy a jinými zvířaty!
Rozdělávání otevřeného ohně a používání pyrotechniky!
Rozdávání či umísťování jakýchkoliv propagačních a reklamních materiálů ve festivalovém areálu bez písemného povolení pořadatele!
Vjíždění do festivalového areálu na kole nebo jiném dopravním prostředku!
Konzumace a distribuce jakýchkoliv nelegálních látek!
Vstupu osobám viditelně pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek!
Vstupu osobám narušujícím pořádek, bezpečnost a čistotu, jejichž chování je v rozporu s dobrými mravními a společenskými zásadami!

3) POŘADATEL FESTIVALU JE OPRÁVNĚN:

Aktualizovat a měnit line-up vč. účinkujících v případě, že to bude situace vyžadovat (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.).
Vydávat nezbytné pokyny návštěvníkům festivalu pro zajištění bezproblémového průběhu festivalu, bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku návštěvníků.
Měnit v případě nutnosti s okamžitou platností podmínky dané tímto řádem, bude-li to situace nezbytně vyžadovat pro zachování pořádku a bezproblémového průběhu festivalu.
Při porušení Návštěvního řádu festivalu Fest Les má pořadatel právo návštěvníka, který takto učinil, vykázat, případně vyvést z areálu či místa konání festivalu a nevpustit jej zpět – bez nároku na vrácení vstupného či uhrazení jakýchkoliv náhrad.
Pořizovat fotodokumentaci a videozáznamy, které budou sloužit k propagaci a zveřejňování na webových stránkách festivalu, facebooku a v médiích.

4) NÁVŠTĚVNÍK FESTIVALU:

Se účastní festivalu na vlastní odpovědnost.
Odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí.
Bere na vědomí, že při sundání nebo ztrátě identifikačního pásku není oprávněn se domáhat vstupu na festival. V případě poškození pásku neprodleně kontaktuje pořadatele u prodeje vstupenek.

5) POŘADATEL FESTIVALU:

Neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, kterou si způsobili vlastním konáním nebo nedbalostí.